Anténa transformuje elektromagnetické vlny putující prostorem na elektrické napětí a proudy, které jsou zpracovány ve vstupních obvodech přijímače. Mezi svorkami antény a vstupní zásuvkou na přijímači bývá použit přívodní kabel – napáječ, u přijímacích antén také nazývaný svod. Jeho vlastnosti a délka jsou pro kvalitní příjem velmi důležité.

Současné analogové systémy pozemského rozhlasu i televize jsou dosti choulostivé na vícecestné šíření. Pokud na přijímač přichází několik podobně silných, ale časově různě posunutých signálů, dochází ke zkreslení. U rádia se může projevit zhoršením stereoefektu až „nakřápnutím“ přenášeného zvuku. U televize je pak nejčastějším efektem přítomnost „duchů“, v horším případě dochází k výpadku barvy nebo dokonce ke ztrátě synchronizace. Vícecestné šíření do značně míry řeší digitální systémy s OFDM. Vhodnou volbou typu antény, jejího umístění a směrování je možné významně eliminovat vliv vícecestného šíření.

Anténa je charakterizována následujícími vlastnostmi:

Impedance

Impedance antény je definována jako poměr napětí a proudu na vstupních svorkách antény. Impedanci antény ovlivňuje délka jejích prvků, jejich vzájemná orientace, tloušťka a okolní prostředí. Podobně i impedance napáječe souvisí s tloušťkou vodičů, jejich vzdáleností, umístěním a materiálem, který je odděluje.

Směrová charakteristika

Směrová charakteristika udává chování antény v různých směrech – každá anténa je jakýsi prostorový filtr. Pro přesnost směrování antény a určení schopnosti potlačit signály z jiných směrů je důležitá šířka svazku v hlavním vyzařovacím směru antény – udává se jako úhel na kterém dochází k poklesu přijímaného výkonu na polovinu (3 dB) oproti směru maximálního příjmu.

Zisk

Zisk antény slouží k porovnání směrových vlastností různých antén. Jednotkový zisk (0 dB) má všesměrový dipól. Směrová anténa se ziskem větším než 0 dB přiváděnou energii vyzařuje více do jednoho směru na úkor směrů ostatních.

Polarizace

Pro provedení antén je většinou důležitý směr / rovina elektrické složky a její vztah k povrchu Země – hovoříme o polarizaci elektromagnetických vln. Nejčastěji používaná je polarizace horizontální nebo vertikální – lineární polarizace. Prvky antén jsou směrovány buď vodorovně nebo svisle vůči povrchu země. Jiným druhem polarizace je polarizace obecně eliptická, speciálně kruhová.

Šířka pásma

Šířka pásma určuje, v jakém rozmezí kmitočtů anténa splňuje zadaná kritéria ve výše zmíněných parametrech.

I dnes v probíhající digitální době platí stará poučka, že anténa je nejlepší zesilovač. Anténu se nevyplatí podceňovat a pro kvalitní výsledek příjmu by měla být samozřejmostí kvalitní, pečlivě a odborně instalovaná anténa. Různé náhražkové a ještě hůře různé drahé pokojové antény jsou vhodné pouze do míst poblíž vysílače – míst se solidním příjmem nezatíženým odrazy.

Produkty

Antény TV a DVB-T: – VHF I. pásmo – VHF III. pásmo (kanálové) – UHF IV. A V. pásmo (kanálové + širokopásmové) – Kombinované pro III., IV. A V. pásmo – VKV antény – Pokojové antény